HSI Informatyka w biznesie i administracji

1. SUKCES W WYMIARZE COMARCH ERP OPTIMA

Comarch ERP Optima to polski, zintegrowany system informatyczny klasy ERP, produkowany przez firmę Comarch S.A. z Krakowa. Program stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach z każdej branży. Składa się ze zintegrowanych (pracujących na jednej bazie danych) modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Poprzez zintegrowanie system Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe analizowanie danych z różnych obszarów działania firmy, co daje możliwość obserwowania wszystkich procesów i trendów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Zaufało nam już ponad 60 000 Klientów, co klasyfikuje Comarch ERP Optima jako jeden z najchętniej wybieranych programów do obsługi małych i średnich firm.

System jest dostępny zarówno w wersji stacjonarnej, którą Klienci instalują na własnym sprzęcie komputerowym, jak i wersji usługowej zainstalowanej w infrastrukturze Comarch, do której Klienci logują się za pośrednictwem Internetu. Comarch ERP Optima dostępna w chmurze jest aktualnie bardzo popularnym modelem użytkowania aplikacji, głównie ze względu na ograniczenie kosztów związanych z inwestycjami w infrastrukturę IT oraz dzięki temu, że praca jest możliwa z dowolnego miejsca.

1.1 GWARANCJA I BEZPIECZEŃSTWO

Kupując oprogramowanie Comarch ERP Optima z asystą (gwarancją roczną) mają Państwo pewność aktualnego programu, zgodnego z aktualnymi przepisami. Dodatkowo mogą Państwo korzystać z materiałów edukacyjnych takich jak: podręczniki, ulotki, filmy instruktażowe. Również w ramach gwarancji jest możliwość skonsultowania poprawności wykonywania czynności w programie w formie mailowej lub kontaktu telefonicznego z konsultantami
oprogramowania. Bezpieczeństwo danych firmowych to podstawowe kryterium jakie musi spełniać system informatyczny. Z tego właśnie powodu wraz z oprogramowaniem Comarch ERP Optima dostarczamy usługę iBard24. iBard24 Backup Online to profesjonalna usługa do automatycznego tworzenia kopii zapasowych danych online. Dzięki iBard24 firma może skutecznie przeprowadzić backup i archiwizację cennych plików pochodzących m.in. z systemów do zarządzania firmą, takich jak Comarch ERP Optima czy komputerów pracowników. Więcej o usłudze można znaleźć na stronie internetowej http://www.ibard24.pl/.

1.2 CERTYFIKATY I REKOMENDACJE

Moduły o nazwie Księga Handlowa (KH) i Księga Handlowa Plus (KHP) wchodzące w skład zintegrowanego sytemu do zarządzania Comarch ERP Optima, służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, spełniają wymagania Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Program Comarch ERP Optima uzyskał zatem Certyfikat zgodności z Ustawą o Rachunkowości.

2. MODUŁOWOŚĆ PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA

System kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych. System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności (modułów) chce korzystać.
W razie potrzeb zawsze możliwa jest rozbudowa systemu o dodatkowe funkcje.

 1

2.1 KASA/BANK

Kasa/Bank jest centralnym modułem programu, niezbędnym do pracy niezależnie od wykorzystywanych pozostałych modułów. Tutaj gromadzone są informacje o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanymi w innych modułach. Dzięki temu zawiera on kompletne dane o rozrachunkach z kontrahentami oraz informacje o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Kompletność danych pozwala nie tylko na bieżące analizy wpływów i wydatków, ale również na generowanie precyzyjnych prognoz.


Rejestr kasowy/bankowy w Comarch ERP Optima jest odpowiednikiem prowadzonych przez firmę kas gotówkowych, rachunków bankowych lub firmowych kart kredytowych. W skład każdego z rejestrów wchodzą raporty kasowe/bankowe lub raporty związane z przychodami i wydatkami dokonywanymi kartą kredytową. Każdemu rejestrowi możesz przypisać dowolną ilość raportów. Z kolei w skład każdego raportu może wchodzić dowolna liczba zapisów, które określają przychody i rozchody środków finansowych w firmie.

Preliminarz płatności to lista wszystkich zaplanowanych na przyszłość zdarzeń związanych z przychodami i rozchodami środków finansowych w firmie. Zdarzenia w Preliminarzu płatności możemy dodawać, edytować i przeglądać w podziale na konkretne rejestry. Tak więc planując przelewy środków finansowych w firmie od razu przypisujemy przyszłe dochody i rozchody do odpowiednich rejestrów (kont bankowych, kas gotówkowych czy firmowych kart płatniczych).

2.1.1 KASA BANK PLUS

Kasa/Bank Plus daje możliwość prowadzenia magazynu walut oraz rozliczania delegacji krajowych. Moduł Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

Magazyn walut opcja ta dostępna jest tylko w przypadku stosowania modułu Kasa/Bank Plus.

2

Przedsiębiorstwa ewidencjonujące zapisy kasowe/ bankowe w walucie obcej mają możliwość dokonywania bieżącej wyceny środków w walutach obcych, zgromadzonych czy to na rachunkach bankowych, czy w specjalnie wyodrębnionych kasach walutowych. Rozliczenie to odbywa się zgodnie z metodą FIFO - pierwsze przyszło-pierwsze wyszło. W zależności od przyjętego sposobu rozliczania operacji jednostki mogą w wycenie stosować kurs bieżący (kurs kupna i sprzedaży banku, średni kurs NBP) lub kurs historyczny (kurs zastosowany przy wpłacie na rachunek bankowy/do kasy).

Delegacje krajowe jest to funkcjonalność rozliczania należności za podróże służbowe odbywane przez pracowników dostępna jest w module Kasa/Bank Plus z poziomu listy Delegacje. Użytkownik ma możliwość wprowadzania i rozliczania podróży służbowych krajowych w walucie systemowej, czyli w PLN.

2.1.2 ROZLICZENIE PODMIOTU

Rozliczenie podmiotu to wykonanie czynności rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Polega na kojarzeniu w pary dokumentów, z których jeden ma niezerową kwotę zobowiązań, drugi należności.

Rozliczenie ze sobą dwóch dokumentów może być:

a) kompensatą, jeśli są to dokumenty tego samego rodzaju. Kompensować ze sobą możemy dwa zapisy kasowe/bankowe, z których jeden jest należnością, drugi zobowiązaniem lub dwa planowane zdarzenia z Preliminarza (również jeden z nich musi być należnością, drugi zobowiązaniem).

b) rozliczeniem, jeśli są to dokumenty różnych rodzajów. Rozliczać ze sobą możemy np. zdarzenie z Preliminarza, które jest również zobowiązaniem, z zapisem kasowym, który jest należnością lub odwrotnie. W programie Comarch ERP Optima jest kilka możliwości dokonywania rozliczeń podmiotu. Najczęściej stosowaną metodą jest rozliczenie płatności z poziomu Preliminarza lub kasy, czyli łączenie zdarzenia z Preliminarza z zapisem kasowym. Rozliczanie dokumentów może być dokonywane z poziomu każdego z nich oddzielnie (zarówno z poziomu nierozliczonego zdarzenia w Preliminarzu jak i nierozliczonego zapisu w kasie), jak również automatycznie z poziomu listy nierozliczonych dokumentów dla wskazanego kontrahenta. Program umożliwia Użytkownikowi automatyczne rozliczenie dokumentów gotówkowych, ewentualnie pozostawia do decyzji Użytkownika czy dane dokumenty od razu powinny zostać rozliczone.

Różnice kursowe są wyliczane automatycznie w chwili rozliczenia dwóch dokumentów kasowych/ bankowych w takiej samej walucie, lecz o różnych notowaniach. Dokument różnicy kursowej nie jest edytowalny – wartości są wyliczane przez program. Również w przypadku zmiany kursu na rozliczanym zapisie kasowym/bankwym – automatycznie zmienia się wartość wyliczonej różnicy kursowej.

Dokumenty wysyłane do kontrahentów. W programie Comarch ERP Optima można wygenerować dodatkowe dokumenty o typie: ponaglenie zapłaty, notę odsetkową czy potwierdzenie salda. Dokumenty te możemy dodawać pojedynczo dla wybranego podmiotu lub w sposób seryjny z listy kontrahentów.

2.1.3 ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH Z BANKIEM

Elektroniczna wymiana danych z bankiem to możliwość wysyłania listy poleceń przelewu do banku obsługującego nasz rachunek (odpowiadającego rejestrowi bankowemu). Bank musi mieć określony format wymiany danych oraz poprawnie wypełnione wymagane pola. Użytkownik może skorzystać z listy dostępnych formatów w Comarch ERP Optima lub dodać własny format wymiany danych z bankiem. W programie Comarch ERP Optima jest też możliwość importu wyciągów bankowych z pliku tworzonego przez aplikację bankową. Mogą to być wyciągi bankowe zapisane w postaci pliku tekstowego oraz w formacie MT-940. W przypadku otrzymania pliku tekstowego z wyciągiem bankowym, którego format odbiega w swojej strukturze od tych domyślnie zdefiniowanych w programie, podobnie jak w przypadku eksportu wyciągów do pliku należy dodać nowy format importu. Dodatkowo System Comarch ERPOptima obsługuje wymianę danych z bankiem (eksport i import przelewów) za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect 2.0.

2.2 HANDEL

Dla firm, które zajmują się handlem został stworzony katalog rozwiązań ułatwiających im codzienną pracę. Począwszy od obsługi magazynu, sprzedaży detalicznej, przez zarządzanie relacjami z klientem i obsługę serwisową, aż po narzędzia e-commerce. Wszystkie te rozwiązania proponuje oprogramowanie Comarch ERP Optima.

2.2.1 FAKTURY

Comarch ERP Optima Faktury to moduł, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących,
 • Faktur VAT Marża,

Wielowalutowość. W systemie istnieje możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych pozycji jak i całego dokumentu. Równocześnie wartość dokumentu jest przeliczana na walutę systemową. Informacje związane z płatnościami powstające w module Kasa/Bank są rejestrowane w systemie w odpowiedniej walucie.

Sprzedaż dedykowana. W jednym miejscu zgromadzono kluczowe informacje na temat danego kontrahenta. Ma to na celu ułatwienie obsługi Klienta i przyspieszenie procesu sprzedaży. Za pomocą sprzedaży dedykowanej Użytkownik będzie miał od razu dostęp do informacji o warunkach płatności przyznanych kontrahentowi, jego zadłużeniu czy wpłaconych zaliczkach. Współpraca z Sendit.pl. Funkcjonalność zamawiania przesyłek z poziomu programu Comarch ERP Optima to usługa abonamentowa, fakturowanie odbywa się za okresy miesięczne. W programie Comarch ERP Optima możliwe jest nadawanie przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl. Użytkownik może m.in. złożyć zlecenie nadania paczki, wydrukować list przewozowy oraz śledzić status przesyłki.

2.2.2 HANDEL Z MAGAZYNEM

Rozwijająca się firma handlowa wymaga informatycznegowsparcia w obrocie towarami. Comarch ERP Optima moduł Handel pozwala na pełną obsługę firmy w zakresie fakturowania oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Moduł ten zawiera wszystkie funkcjonalności modułu Faktury, ponadto umożliwia zarządzanie zasobami w magazynie oraz wystawianie różnorodnych dokumentów handlowych i magazynowych, takich jak:

 • Wydania i Przyjęcia Zewnętrzne,
 • Przyjęcia i Rozchody Wewnętrzne,
 • Przesunięcia Międzymagazynowe,
 • Zamówienia i Rezerwacje
 • Dokumenty Tax Free
 • Arkusze Inwentaryzacyjne

Dokumenty korygujące w systemie Comarch ERP Optima mogą dotyczyć:

 • ilości sprzedanego towaru lub usługi,
 • wartości sprzedanego towaru lub usługi,
 • podatku VAT wyliczonego na Fakturze źródłowej,
 • danych kontrahenta, nazwy towarów/usług, formy i terminu płatności.
  i wiele innych.

Wielomagazynowość. W obrębie jednej firmy możliwe jest prowadzenie kilku lokalnych magazynów w programie Comarch ERP Optima. Inwentaryzacja. Funkcja Inwentaryzacji pozwala na uzgodnienie stanów magazynowych w programie ze stanem rzeczywistym magazynu. Inwentaryzacja składa się z trzech etapów:

 • Etap 1 – przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych,
 • Etap 2 – uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w magazynie,
 • Etap 3 – utworzenie dokumentów korygujących stany (PW i RW).

Usługi złożone. Aby usprawnić proces fakturowania, w programie możliwe jest automatyczne generowanie dokumentów rozchodowych dla składników usługi złożonej, w momencie przekształcania Faktury Sprzedaży/ Paragonu z taką usługą do dokumentów magazynowych.

Podatek akcyzowy na wyroby węglowe. W programie Comarch ERP Optima dostępne są mechanizmy mające na celu ułatwienie obliczenia wartości akcyzy do zapłaty do Urzędu Celnego. W związku z wejściem w życie ustawy o wprowadzeniu podatku akcyzowego na wyroby węglowe należy składać do Urzędu Celnego comiesięczną deklarację AKC-WW, która również znajduje się w programie Comarch ERP Optima.

Deklaracja INTRASTAT. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani zostaliśmy do składania deklaracji INTRASTAT. Konsekwencją wprowadzenia systemu INTRASTAT jest nałożenie na niektóre podmioty prowadzące obrót towarowy z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski i wywozie towarów z Polski na terytorium Wspólnoty. W związku z tą obligacją w programie Comarch ERP Optima umożliwiono wyliczanie deklaracji Intrastat.

2.2.3 URZĄDZENIA FISKALNE

Program Comarch ERP Optima współpracuje z wieloma narzędziami zewnętrznymi, w tym: drukarkami i kasami fiskalnymi. System Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi rodzajami drukarek fiskalnych:

 • POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet, Temo, Thermal HS, FV, HD, EJ), 
 • ELZAB (FP-600, Omega, Mera),
 • INNOVA (Profit, Market, DF-1),
 • NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E), Deon (E)),
 • TORELL (Duo Pro, Andros),
 • EMAR (Printo),
 • Epson TM-T801FV

System Comarch ERP Optima współpracuje z następującymi rodzajami kas fiskalnych:

 • ELZAB (kasy II generacji: Alfa, Delta, Jota, Teta,Eco, Mini),
 • SHARP (ER-457P, ER-237P, ER-277P, ER-A285P),
 • NOVITUS (zgodne z protokołem Tango: Bravo, Nano , PS-3000, PS-4000E, Soleo).

2.2.4 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJĄ COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartfony, czy palmtopy. Moduł Comarch ERP Optima Handel oraz Handel Plus współpracują z aplikacją Comarch ERP Mobile Sprzedaż tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Więcej informacji o funkcjonalności aplikacji mobilnej w kolejnym rozdziale.

2.3 KSIĘGOWOŚĆ

Comarch ERP Optima obsługuje wszystkie formy księgowości od ryczałtu i książki przychodów i rozchodów, aż po pełną księgowość, czyli księgowość kontową. Dla firm, które chcą kompleksowo obsłużyć wszystkie rozliczenia przygotowaliśmy również rozwiązania dla środków trwałych.

2.3.1 KSIĘGA PODATKOWA

Program Comarch ERP Optima moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającej się na podstawie:

 • Księgi przychodów i rozchodów,
 • Ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz ewidencji wymaganych w przypadku płatników podatku od towarów i usług (Rejestry VAT).


Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (Rejestry VAT, Księga przychodów i rozchodów oraz Ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych wymaganych przy tej formie księgowości.

Księga Podatkowa to moduł, który pozwala na gromadzenie danych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia Książki przychodów i rozchodów. Dane mogą być wprowadzane w pierwszej kolejności do bufora księgi (zapisy na brudno), a następnie są przenoszone do księgi głównej. Program pozwala również na wprowadzenie danych z pominięciem bufora, bezpośrednio do księgi.

Ewidencja dodatkowa. Do Ewidencji dodatkowej wprowadzane są wszystkie dokumenty przychodowe i kosztowe, które nie mają związku z podatkiem VAT. Ewidencja ta umożliwia również wprowadzanie dokumentów w walutach obcych i przeliczenie ich po odpowiednim kursie na walutę polską.

Ewidencja wynagrodzeń. Oprogramowanie Comarch ERP Optima umożliwia rejestrację informacji o pracownikach oraz ewidencjonowanie dokonywanych wypłat dla pracowników zarówno z tytułu umowy o pracę (etat), jak i innych umów. Na podstawie wprowadzonych danych program oblicza należny podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz umożliwia zaksięgowanie kosztów wynikających z dokonanych wypłat. Na podstawie dokonanych wypłat można również obliczyć i wydrukować zaliczkę na deklarację PIT-4R.

Ewidencja Samochodów. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W programie Użytkownik ma możliwość prowadzenia w/w ewidencji według obowiązujących przepisów. Dodatkowo ewidencja samochodowa może być wykorzystywana do prowadzenia ewidencji przejazdów pracowników prywatnymi samochodami w celach służbowych, w celu obliczenia należnego im zwrotu kosztów używania samochodu.

Spis z natury. Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed zaprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności.

Wspólnicy i deklaracje podatkowe. W programie rejestrujemy dane personalne właściciela bądź wspólników, a także kwot ich indywidualnych odliczeń oraz dochodów z innych źródeł. Dane te, połączone z zapisami gromadzonymi w Księdze, pozwalają na rozliczenie podatku dochodowego Comarch ERP Optima właściciela (bądź wspólników), zarówno w przypadku prowadzenia Księgi przychodów i rozchodów (PIT- 36\PIT-36L), jak i rozliczania podatku zryczałtowanego (PIT-28).

3

2.3.2 KSIĘGA HANDLOWA

Comarch ERP Optima Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT w oparciu o deklarację VAT-7. Dziennik (Zapisy księgowe) to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły - w każdym roku obrotowym. W programie Comarch ERP Optima można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawiania ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. 

Okres obrachunkowy. Program pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby okresów obrachunkowych w firmie, rozliczającej się według księgowości kontowej. Okres obrachunkowy otwieramy na dany dzień podając ilość pełnych miesięcy obowiązujących w danym okresie obrachunkowym. Aby, ułatwić i przyspieszyć pracę na systemie, przy zakładaniu nowego okresu pojawia się możliwość skopiowania ustawień z poprzedniego okresu, a także możliwość ustawienia nowego okresu obrachunkowego jako bieżącego. Plan kont. Do bardzo istotnych elementów organizacji rachunkowości w firmie oraz dla prawidłowej pracy w programie należy ustalenie planu kont. Przy opracowywaniu zakładowego planu kont trzeba uwzględnić, przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych przeznaczone są konta księgowe. Konto księgowe posiada swój numer, nazwę i dwie strony do zapisywania wartości liczbowych. Użytkownik w programie Comarch ERP Optima ma możliwość zdefiniowania kilku podstawowych typów kont:

 • Konta syntetyczne i analityczne, 
 • Konta bilansowe,
 • Konta pozabilansowe,
 • Konta wynikowe,
 • Konta rozrachunkowe.

Bilans Otwarcia. Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych (aktywów) oraz źródeł ich finansowania (pasywów), sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Przy sporządzaniu bilansu obowiązuje zasada ciągłości bilansowej, która mówi, że bilans zamykający jeden rok podatkowy jest jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego. Wprowadzając bilans otwarcia, Użytkownik ma możliwość wprowadzenia go poszczególnymi dokumentami na liście do bufora, gdzie zapisy mogą ulegać dowolnej modyfikacji lub też zatwierdzić go całkowicie. W przypadku zmian w bilansie otwarcia, który został przez Użytkownika zatwierdzony, zmiany poszczególnych wartości można dokonywać na zasadzie dokumentów korygujących bilans. Wszystkie dekrety, wprowadzone na poszczególnych  dokumentach, wpływają na wartość salda początkowego danego konta.

Zestawienie obrotów i sald. Obok funkcji kontrolnej, zestawienie obrotów i sald spełnia funkcję informacyjną. Dostarcza danych potrzebnych do sporządzania sprawozdań finansowych takich jak bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych itp., ponieważ jest źródłem informacji o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału. Konta na zestawieniu obrotów i sald prezentowane są wg struktury hierarchicznej, w postaci „drzewa” w systemie. Użytkownik programu ma możliwość wyliczania i prezentacji obrotów i sald dla wszystkich kont księgowych oraz prezentacji sald Bilansu Otwarcia.

Schematy księgowe. W systemie Comarch ERP Optima zautomatyzowano księgowanie dokumentów źródłowych tj. np.: faktury zakupu, sprzedaży, listy płac, odpisów amortyzacyjnych, deklaracji podatkowych itd. Automatyczne księgowanie dokumentów odbywa się w miejscu ich powstania za pośrednictwem mechanizmów nazywanych Schematami Księgowymi. Budowa schematu księgowego swą konstrukcją przypomina budowę zapisu księgowego. Składa się z nagłówka oraz pozycji odpowiadającym poszczególnym dekretom księgowym.

Obsługa kont walutowych i subanalityki walutowe jest możliwa dla Użytkowników programu posiadających moduł Księga Handlowa Plus. Funkcja ta pozwala na tworzenie w planie kont, kont w walutach obcych oraz księgowanie dokumentów źródłowych w walutach obcych.

Przeszacowanie walut ta funkcja jest dostępna tylko dla Użytkowników modułu Księga Handlowa Plus. Dokumenty przeszacowania walut są generowane i zapisywane w ramach bieżącego okresu obrachunkowego. Funkcja Przeszacowania walut automatyzuje proces wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy. Różnice kursowe, dla wybranych kont, są obliczane na podstawie sald końcowych tych kont. Po wyliczeniu różnicy kursowej dokonywana jest również predekretacja różnicy kursowej co umożliwia zaksięgowanie dokumentu bez konieczności budowania schematu.

Rozrachunki na kontach. W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje możliwość parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych. Lista dekretów nierozliczonych / rozliczonych obejmuje wszystkie nierozliczone i rozliczone dekrety, niezależnie od okresu obrachunkowego.

Deklaracja CIT-8. W programie Comarch ERP Optima można wyliczać miesięczne lub kwartalne zaliczki na CIT-8. System umożliwia również rozliczanie deklaracji rocznej CIT-8 wraz z załącznikami: CIT-8/O, CIT-ST, CIT-ST/A, CIT-D.

Kontrola kręgu kosztów. Zagadnienie kręgu kosztów występuje w firmach stosujących w zakresie rachunku kosztów konta zespołu 4 i 5. Reguły zamkniętego kręgu kosztów pozwalają jednostkom prowadzącym różnorodną działalność, zarówno „na sprzedaż” jak i na własne potrzeby wewnętrzne, na ustalenie rzeczywistych kosztów świadczeń na potrzeby wewnętrzne, wywodzących się z kosztów operacyjnych o charakterze rodzajowym. W module Księga Handlowa można utworzyć kontrolę kręgu kosztów. Liczba zdefiniowanych kręgów może być dowolna. Definicję pozostawiono Użytkownikowi systemu, ze względu na różnorodność operacji gospodarczych uzależnionych od charakteru działalności jednostki.

Zestawienia księgowe. Zestawienia są jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej firmy. Stanowią tzw. wewnętrzną bazę informacji do przeprowadzania analizy. Funkcja Zestawienia Księgowe udostępnia Użytkownikowi programu Comarch ERP Optima narzędzia pozwalające na budowanie sprawozdań m.in.: bilansu, rachunku zysków i strat wariant porównawczy, kalkulacyjny oraz różnego rodzaju raportów wewnętrznych niezbędnych w analizie sytuacji majątkowej i finansowej firmy. Dodatkowo Użytkownik ma możliwość skorzystania z gotowych wzorców zestawień, definiowania własnych zestawień, kopiowania istniejących. Księgowania okresowe. W każdej firmie istnieją księgowania, które są dokonywane regularnie co jakiś czas, na przykład co miesiąc, kwartał. Są to księgowania, które można rejestrować w systemie za pomocą funkcji Księgowania okresowe. Funkcja ta wspomaga wprowadzenie księgowań bezpośrednio do dziennika księgowań. W tej opcji programu Użytkownik może stworzyć  schematy księgowań i odwoływać się do nich w miarę potrzeb. Księgowania okresowe można wykorzystać w dwojaki sposób. Po pierwsze do tworzenia wzorców księgowych dla dokumentów okresowo pojawiających się w księgowości, nie księgowanych automatycznie z poziomu modułów operacyjnych (Kasy/Banku, Faktur itp.). Po drugie do Comarch ERP Optima przeksięgowywania obrotów, sald z jednego konta na inne (przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy), lub do rozliczeń międzyokresowych.

Kontrola budżetu. Funkcja kontroli budżetu pozwala  na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach. Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe, jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

2.3.3 REJESTR VAT

Podmioty, które są płatnikami podatku VAT, mają możliwość wprowadzania dokumentów do Rejestrów VAT. Dokumenty z Ewidencji VAT są przenoszone do Księgi Handlowej lub Księgi Podatkowej. Ewidencja VAT dzieli się na dwa podstawowe rejestry:

 • Rejestr Zakupu VAT, 
 • Rejestr Sprzedaży VAT.

W celu dokładniejsze ewidencjonowania faktur w Rejestrze VAT program pozwala na tworzenie dowolnej ilości podrejestrów VAT, zarówno w ramach Rejestru Sprzedaży jak i Zakupu.

Deklaracje VAT-7, VAT-27, VAT-UE, VAT-9M. Na podstawie zawartych w Rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7 wraz z załącznikiem VAT-ZD, VAT-27, VAT-UE czy VAT-9M. Firmy prowadzące sprzedaż nieudokumentowaną dla odbiorców finalnych, które nie są zobligowane do stosowania kas fiskalnych, mogą rozliczać należny podatek metodą struktury zakupów.

e-Deklaracje. Z poziomu deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-27, PIT-36, PIT-36L, PIT-28 czy CIT-8 program pozwala na eksport deklaracji drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje (podpisem kwalifikowanym i podpisem niekwalifikowanym (dla podmiotów będących osobą fizyczną) oraz odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

2.3.4 ŚRODKI TRWAŁE

Program Comarch ERP Optima moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne można następnie zaksięgować. Moduł Środki Trwałe pozwala na prowadzenie ewidencji, rejestrację zdarzeń gospodarczych związanych z powiększeniem czy pomniejszeniem wartości środków trwałych. Program pozwala na uwzględnianie wartości przeszacowania środków trwałych, sezonowości generowania odpisów amortyzacyjnych oraz istnienie ulg inwestycyjnych. Program pozwala na dualne ujęcie amortyzacji: kosztowe i bilansowe. Moduł Środki Trwałe jest częścią składową programu Comarch ERP Optima. Dane gromadzone w module Środki Trwałe są przede wszystkim wykorzystywane w programach finansowo – księgowych, gdzie księgowane są koszty związane z amortyzacją środków trwałych. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie Ewidencji wyposażenia.

2.4 PŁACE I KADRY

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga ciągłego śledzenia zmieniających się przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dzięki starannie zaprojektowanym funkcjonalnościom w module Płace i Kadry, praca jest zautomatyzowana przez co minimalizowane jest niebezpieczeństwo pojawienia się błędu podczas wykonywaniaoperacji. Moduł jest w pełni zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Aplikacja umożliwia pełną obsługę kadrowo – płacową każdej firmy.
Moduł Płace i Kadry składa się z 6 grup:

 • Kadry (grupę tworzą przyciski: Kadry oraz Nowy pracownik),
 • Wypłaty (przyciski: Listy płac oraz Wypłaty pracowników),
 • Deklaracje (przyciski: Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Deklaracje roczne ZSWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON),
 • Słowniki,
 • Struktura organizacyjna (wydziały, projekty, lokalizacje - dostępne w module Płace i Kadry Plus) oraz struktura podległościowa (centra podległościowe) PKZP (przycisk: Kasy zapomogowo – pożyczkowe) – dostępna w module Płace i Kadry Plus.

4

2.4.1 SŁOWNIKI

W programie wielokrotnie wykorzystujemy nazwy tych samych miejscowości, funkcji czy stanowisk. W celu zoptymalizowania pracy z programem stworzono słowniki.

W module Płace i Kadry dostępne są:

 • Stanowiska,
 • Funkcje,
 • Przyczyny zwolnienia,
 • Kody zawodów,
 • Tytuły umów,
 • Miejscowości,
 • Schorzenia,
 • Uprawnienia/kwalifikacje,
 • Rodzaje stażu pracy,
 • Pracodawcy – użytkownicy.

2.4.2 KADRY I WYPŁATY


Moduł Kadry pozwala na gromadzenie potrzebnych informacji personalnych o pracownikach, danych o członkach ich rodzin, zasadach wynagradzania, zawartych umowach cywilnoprawnych, obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych oraz o danych podatkowych: kosztach uzyskania, uldze i progach podatkowych. Wypłaty. Program pozwala na realizację następujących rodzajów wypłat:

 • Etat,
 • Umowa,
 • Inne,
 • Właściciel,
 • Zaliczka netto,
 • Zaliczka brutto,
 • Pożyczka.

Naliczenie wypłaty dla właścicieli i osób współpracujących jest operacją ‚techniczną’, służącą wyliczeniu składek ZUS, na podstawie których powstaną deklaracje DRA.

Korekty wypłat. Funkcjonalność ta pozwala na nowo naliczyć wypłatę dla pracownika, bez konieczności usuwania z bazy pierwotnie naliczonej wypłaty. W praktyce, potrzeba korygowania wypłat może wynikać z różnych przyczyn, np.: zwrot nadpłaconych składek, rozliczenie nieprawidłowo uwzględnionych wcześniej nieobecności.

Archiwizacja wypłat. Funkcjonalność pozwala na zwiększenie wydajności na dużych bazach, z wypłatami naliczonymi za kilka lat. Funkcja archiwizacji wypłat dostępna jest na liście pracowników w Kadrach.

2.4.3 DEKLARACJE

Deklaracje ZUS. Przepisy przewidują różne rodzaje deklaracji ZUS, które składa prowadzący działalność. Deklaracje te mają charakter dokumentów zgłoszeniowych (składanych przy rozpoczęciu opłacania składek) oraz dokumentów rozliczeniowych (składanych co miesiąc do ZUS-u). Obsługą składek zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który udostępnił narzędzie do przygotowywania i przesyłania deklaracji w postaci Programu Płatnik. Program Comarch ERP Optima Płace i Kadry współpracuje z programem Płatnik i umożliwia eksport deklaracji do programu udostępnionego przez ZUS.

Pliki KEDU. Opcja ta pozwala na przygotowanie i wysłanie do programu Płatnik deklaracji zgłoszeniowychi rozliczeniowych.

Deklaracje PIT. W module Comarch ERP Optima Płace i Kadry można wyliczyć następujące deklaracje PIT:

 • PIT-11,
 • PIT-40,
 • IFT-1/1R / IFT-1,
 • PIT-8C,
 • PIT-4R,
 • PIT-8AR.

Korekty deklaracji PIT. Dla deklaracji: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/1R możliwe jest zapisywanie wielu deklaracji za ten sam okres. Możliwe jest zapisanie jednej deklaracji danego typu za dany okres (rok) o statusie „Złożenie informacji” i wielu kolejnych ze statusem „Korekta informacji”.

e-Deklaracje. Urzędy Skarbowe przyjmują następujące deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R drogą elektroniczną, w postaci plików *.xml. W programie umożliwiono wysyłkę elektroniczną powyższych deklaracji bezpośrednio na bramkę systemu e-deklaracje.

Deklaracje PFRON. Funkcjonalność programu pozwala na wygenerowanie deklaracji Wn-D z załącznikami imiennymi INF-D-P w ormacie plików *.xml. Deklaracja składana w celu uzyskania dofinansowania/refundacji do wynagrodzenia pracownika. Deklaracja PFRON dostępna jest z pozycji menu Płace i Kadry / Deklaracje PFRON.

Przygotowane w Comarch ERP Optima deklaracje można zaimportować do programu SODiR OffLine. Wszystkie wyliczenia związane z tymi deklaracjami wykonywane są na podstawie naliczonych wypłat. Deklaracje dotyczą pracowników niepełnosprawnych. Kalkulator wynagrodzeń. Narzędzie umożliwiające wyliczanie kwoty brutto od podanej kwoty netto lub kwoty netto od podanej wartości brutto dla pracownika etatowego i zleceniobiorcy. Kalkulator wynagrodzeń jest dostępny z poziomu modułu Ogólne, z listy pracowników, z formularza danych kadrowych pracownika, z listy wypłat pracowników oraz z formularza wypłaty.

2.4.4 PŁACE I KADRY PLUS

Operacje seryjne. W pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przedsiębiorstwach, w których dominuje zadaniowy model pracy. W dużych przedsiębiorstwach istnieje potrzeba by jednocześnie, dla więcej niż jednego pracownika wykonać taką samą operację. Może to dotyczyć zmiany wartości wybranego pola (grupy pól) na formularzu pracownika, bądź uzupełnienia list (np. dodatków) związanych z pracownikiem. Ponieważ operacje dotyczące zmiany wartości pojedynczych - konkretnie wskazanych - pól znacznie różnią się od obsługi wielopozycyjnych list, stąd operacje seryjne w kadrach zostały podzielone według następujących kryterium:

 • Seryjne dodawanie dodatków,
 • Seryjne dodawanie akordów,
 • Seryjne dodawanie limitów nieobecności,
 • Seryjne dodawanie nieobecności,
 • Seryjna zmiana wydziału,
 • Seryjna zmiana wartości pola,
 • Seryjna zmiana centrum podległościowego,
 • Dodawanie klasy i grupy atrybutów,
 • Lub Operacja seryjna w trybie interaktywnym.


Wieloetatowość. Funkcjonalność przydatna – najczęściej w jednostkach budżetowych, gdy pracownik zatrudniony jest na dwóch lub więcej etatach u danego pracodawcy. Takie rozwiązanie wieloetatowości pozwala na prawidłową kontrolę zapisów w bazie. Generowanie deklaracji do Urzędu Skarbowego, ZUS i in., a także na potrzeby raportowania. Spójne informacje dotyczące pracownika ‘wieloetatowego’ takie, jak: dane personalne, identyfikacyjne, adresy można skopiować z Etatu podstawowego na Etaty dodatkowe. Natomiast informacje dotyczące konkretnego etatu pracownikatj.: wymiar etatu, stawka zaszeregowania, stanowisko, wydział itp. zwykle są różne, zależne od zawieranej umowy stąd też każdorazowo wymagają uzupełnienia.

Struktura organizacyjna. W części Struktura organizacyjna dostępne są dodatkowe opcje: wydział, projekty i lokalizacje. Układ słownika pozwala na stworzenie wielopoziomowej struktury wydziałów, odzwierciedlającej strukturę organizacyjną firmy (wydziały nadrzędne oraz jednostki im podległe).

Kasy zapomogowo – pożyczkowe. W niektórych przedsiębiorstwach funkcjonują pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe (PKZP). Funkcjonalność programu pozwala na prowadzenie listy członków kas zapomogowo – pożyczkowych, ewidencję i raportowanie udzielanych pożyczek i wszelkich potrąceń związanych z PKZP.

Oddelegowanie do pracy za granicą. Pozwala na prowadzenie rozliczeń pracowników oddelegowanych do pracy za granicą związanych przedewszystkim z naliczaniem podatków i składek ZUS za okres oddelegowania, które podlegają innym zasadom niż w przypadku pracowników zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

Pracownik tymczasowy. Funkcjonalność umożliwia ewidencję i rozliczanie pracowników tymczasowych przez Agencje Pracy Tymczasowej. Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym – agencją pracy tymczasowej – pracodawcą-użytkownikiem.

Rejestrator Czasu Pracy (RCP). Istnieje możliwość rozliczenia czasu pracy pracownika w oparciu o RCP (Rejestrator Czasu Pracy). Dane odczytywane z czytnika RCP mogą wyć wykorzystane do:

 • ewidencji obecności pracowników w pracy –import z pliku pozwala na odnotowanie obecności pracownika, bez zmiany informacji o czasie pracy (godziny wejścia/wyjścia),
 • rozliczaniem czasu pracy – kalendarz pracownika zostaje uzupełniony o godziny wejścia i wyjścia z pracy.

Ewidencja potrąceń komorniczych. Funkcjonalność umożliwia pełną ewidencję potrąceń komorniczych pracowników, kontrolę całkowitej i miesięcznej kwoty potrąceń (także w wypłatach umów cywilnoprawnych) oraz automatyczne generowanie przelewów dla komorników. Grupy dodatków. Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie grup typów składników (np. charakterystycznych dla danego stanowiska pracy). Grupa służy do łączenia zdefiniowanych typów wypłat, które można przypisać później na liście stałych dodatków pracownika.

2.4.5 COMARCH ERP E-PRACOWNIK

Comarch ERP e-Pracownik to aplikacja do zarządzania czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry w Comarch ERP Optima. Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, laptopie, tablecie oraz smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany. Aplikacja umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy oraz zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów. Umożliwia zdalne planowanie i rejestrację czasu pracy oraz zgłaszanie i zatwierdzanie urlopów. Zaplanowanie urlopu pracownikowi z poziomu aplikacji Comarch ERP e-Pracownik skutkuje odnotowaniem nieobecności o rodzaju urlop wypoczynkowy (plan w Comarch ERP Optima. Nieobecność ta nie pomniejsza czasu pracy i wynagrodzenia. Dopiero operacja zatwierdzenia urlopu przez kierownika powoduje zmianę typu nieobecności na standardowy urlop wypoczynkowy wpływający na wyliczenie wypłaty. Comarch ERP e-Pracownik umożliwia także podgląd nieobecności pracowników zatrudnionych w tym samym centrum podległościowym dzięki funkcjonalności grafiku urlopowego. Istnieje także możliwość wprowadzania oraz importu z pliku informacji o godzinach wejścia i wyjścia pracownika z firmy (Funkcja dostępna dla użytkowników programu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL oraz Comarch ERP Altum).

5

2.5 CRM I SERWIS

2.5.1 CRM

Pod pojęciem CRM kryje się szeroko rozumiane zarządzanie relacjami z klientami. W programie Comarch ERP Optima dostępnych jest szereg funkcji, które ułatwiają obsługę klienta. Moduł CRM umożliwia rejestrację kontaktów i zadań związanych z klientami. Zadania możemy wyświetlić w formie graficznej w Terminarzu, który ułatwia planowanie spotkań oraz innych zadań. Dzięki zintegrowanej aplikacji Comarch ERP Optima Przypominacz można wyświetlać przypomnienia o zbliżających się terminach. Oprócz rejestracji kontaktów/zadań, możemy tworzyć faktury cykliczne, wysyłać maile, smsy, przygotowywać oferty handlowe. Ponadto moduł CRM w wersji Plus daje możliwość wykorzystania rozbudowanej funkcji windykacji.

Faktury cykliczne są funkcją w module CRM stworzoną głównie z myślą o firmach, które okresowo wystawiają te same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. W tym celu wprowadzono w programie Comarch ERP Optima możliwość tworzenia wzorców faktur oraz automatycznego generowania faktur na ich podstawie.

Comarch ERP Optima Przypominacz to program zewnętrzny, który sprawdza zadania oraz faktury cykliczne dla operatora bezpośrednio w bazie danych i niezależnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla informacje o zbliżających się terminach. W programie wyświetlane są również przypomnienia dla zleceń serwisowych wystawionych w module Comarch ERP Optima Serwis oraz przypomnienia dla poszczególnych etapów w module Comarch ERP Optima Obieg dokumentów.

Skrzynka pocztowa umożliwia wysyłanie i odbieranie e-mali za pomocą konta zdefiniowanego w Comarch ERP Optima. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład do seryjnego wysyłania wydruków faktur, ponagleń zapłaty, potwierdzeń sald, not odsetkowych, deklaracji pracowniczychczy kwitków wypłat.

Szablony wiadomości. Funkcjonalność wysyłki e-maili umożliwia tworzenie gotowych szablonów inaczej mówiąc wzorców wiadomości e–mail. Szablony mogą np. zawierać stałe teksty, które wykorzystywane są np. przy cyklicznej wysyłce e-maili. Szablonów może być wiele, w tym jeden domyślny.

Archiwizacja maili umożliwia przeniesienie starych maili z bazy konfiguracyjnej i przechowywanie ich na serwerach iBard24. W prosty sposób można dotrzeć do maili i sprawdzić ich zawartość. W bazie danych pozostaje nagłówek wiadomości oraz związane z mailem informacje typu historia, dokumenty powiązane itp. Na serwer iBard24 przenoszone są treść maila oraz załączniki.

Obsługa wiadomości SMS poprzez Comarch ERP Optima można wysyłać wiadomości sms, dzięki czemu Użytkownicy mogą automatycznie informować swoich Klientów o nieuregulowanych płatnościach, o stanie realizacji ich zamówień, itp.

Ofertowanie. Oferta Handlowa to propozycja sprzedaży towarów albo usług, która określa istotne warunki przyszłej umowy kupna-sprzedaży. Na dokumencie oferty handlowej, dla potencjalnego klienta ważne są referencje, informacje o firmie oraz produkcie, który oferujemy do sprzedaży, cena tego produktu, promocje. Oferta powinna być jasna, estetyczna, musi przyciągać uwagę oraz zawierać najbardziej potrzebne informacje. Taki dokument można stworzyć w programie Comarch ERP Optima. Utworzoną Ofertę Handlową, operator będzie mógł wydrukować, wykorzystując jeden ze zdefiniowanych w programie szablonów ofertowych, albo wykorzystując własny (zdefiniowany przez siebie) szablon dokumentu ofertowego. Zapisaną Ofertę Handlową można również wysłać do kontrahentów drogą mailową. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, wówczas wystawioną wcześniej ofertę będzie można przekształcić do dokumentu Faktury Pro Forma lub Faktury Sprzedaży.

CRM Plus. Windykacja należności. W module CRM Plus jest dostępny mechanizm automatycznej windykacji należności. Operator programu ma możliwość definiowania elastycznych schematów windykacji, na które może składać się wysyłanie do kontrahentów wiadomości e-mail informujących o nieuregulowanych należnościach, tworzenie kontaktów/ zadań związanych z takimi kontrahentami, wysyłanie wiadomości sms, generowanie i wysyłanie poprzez e-mail Ponagleń Zapłaty i wreszcie blokowanie sprzedaży problematycznym kontrahentom. Wszystkie operacje wykonywane są automatycznie przez usługę Serwis Operacji Automatycznych – po zdefiniowaniu schematu windykacji ręczna ingerencja operatora programu nie jest już konieczna.

2.5.2 SERWIS

Moduł Comarch ERP Optima Serwis dedykowany jest dla firm zajmujących się działalnością serwisową. Umożliwia rejestrację zdarzeń dotyczących zleceń serwisowych. Potrzeby firm w zakresie usług serwisowych zależą zarówno od wielkości firmy jak i specyfiki jej działania. Stąd, w zależności od firmy w module Comarch ERP Optima Serwis można:

 • rejestrować wszystkie przyjmowane w firmie zlecenia serwisowe (zrealizowane i „w toku”),
 • harmonogramować zadania i rejestrować wykonane czynności,
 • rejestrować historię realizacji napraw (wraz z rejestracją czasu trwania) oraz wykorzystanych części,
 • bezpośrednio z poziomu zlecenia wystawić fakturę/ paragon na wykonaną usługę,
 • w przypadku zleceń związanych z wyjazdem do Klienta istnieje możliwość zarezerwowania czasu – będzie to widoczne w terminarzu operatora.

Moduł Comarch ERP Optima Serwis może współpracować z modułem Comarch ERP Optima Faktury (w zakresie wystawiania faktur) oraz z modułem magazynowym Comarch ERP Optima Handel/ Handel Plus (w zakresie pobierania części z magazynu). Jednak moduły te nie są wymagane do funkcjonowania modułu serwisowego (jeżeli Użytkownik nie posiada modułów handlowo-magazynowych to funkcje przekształceń do dokumentów handlowych i magazynowych nie będą dostępne).

Zlecenia serwisowe w walutach obcych. W systemie istnieje możliwość rejestracji zleceń w walutach obcych. W walucie podawana jest zarówno wartość poszczególnych części i czynności jak i całego zlecenia. Wartości te są ponadto przenoszone na dokumenty (FA/PA/WZ) powstałe przy realizacji zlecenia.

Zlecenia cykliczne. Często w praktyce zdarza się, że firmy serwisujące wykonują zlecenia serwisowez pewną określoną regularnością i wedle określonego schematu np. w przypadku przeglądów serwisowych. Dlatego moduł Comarch ERP Optima Serwis umożliwia zdefiniowanie Wzorców zleceń cyklicznych.

Terminarz jest funkcją obejmująca wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań z tego poziomu. W terminarzu oprócz zadań CRM, wyświetlane są również czynności dla zleceń z modułu Serwis, etapy z modułu Obieg Dokumentów oraz nieobecności pracowników, wprowadzone w module kadrowo-płacowym: urlopy, zwolnienia lekarskie i inne.

3. APLIKACJE MOBILNE

3.1 COMARCH ERP MOBILE KIEROWNIK SPRZEDAŻY

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży to aplikacja internetowa dedykowana przede wszystkim dla menadżerów, dyrektorów oraz regionalnych kierowników sprzedaży. Może być również używana przez osoby zarządzające flotą samochodów w firmie. Aplikacja została opracowana w oparciu o koncepcję Responsive Web Design, dzięki czemu strony aplikacji automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu, są przejrzyste i wygodne w użytkowaniu na każdym urządzeniu.

6

 

Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży daje dostęp do:

 • Map – monitorowanie bieżących pozycji pracowników oraz przeglądanie zarejestrowanych przez nich tras,
 • Znaczników - definiowanie indywidualnych statusów pracy wymaganych do raportowania pracy pracowników,
 • Komunikatora – możliwość przekazania w szybki sposób polecenia, czy pilnej wiadomości pracownikom,
 • Ustawień użytkownika – edycja profilu, zmiana hasła oraz ustawień aplikacji.

7

Kierownik Sprzedaży może w łatwy sposób sprawdzać aktualne położenie GPS pracowników, jak również weryfikować szczegóły przebytej przez nich tras, które pracownicy mobilni zarejestrowali korzystając z aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.

8

przebytą przez pracownika trasę, kierownik może skorzystać ze znaczników, jakie zostały przez niego dowolnie zdefiniowane w aplikacji webowej Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży, a które następnie w Comarch ERP Mobile Sprzedaż pracownik mobilny zaznacza podczas realizowania swoich zadań. W aplikacji istnieje także możliwość podglądu trasy oraz znacznika w widoku Street View.

9

Dostęp do komunikatora z pewnością usprawnia komunikację z pracownikami. Umożliwia w szybki sposób przekazanie polecenia do realizacji, jak również pilnej wiadomość pracownikom. Kierownik może także prowadzić grupową konwersację.

10

COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ

Comarch ERP Mobile Sprzedaż to aplikacja na platformę Android wspomagająca codzienną pracę pracowników mobilnych. Aplikacja oferuje szeroki wachlarz funkcjonalności usprawniających pracę przedstawicieli handlowych przede wszystkim poprzez:

 • dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem,
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu preselling (przyjmowanie zamówień i ofert u klienta),
 • przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu vanselling (realizacja transakcji sprzedaży u klienta), poprzez wystawienie faktur, paragonów lub wydań zewnętrznych z drukowaniem lub fiskalizacją dokumentów,
 • drukowanie dokumentów na mobilnych drukarkach termicznych lub z podpisem klienta na drukarkach laserowych,
 • wysyłanie plików PDF z wydrukami dokumentów,
 • planowanie oraz realizowanie spotkań i kontaktów telefonicznych, dostarczając tym samym pełnej informacji do centrali o wszystkich działaniach podjętych z klientami,
 • komunikowanie się z kierownikiem oraz współpracownikami,
 • rejestrowanie tras przejazdów oraz określanie statusów pracy, jakie zdefiniowane zostały przez kierownika,
 • przeglądanie własnych zarejestrowanych tras w aplikacji dostępnej na dowolnym urządzeniu przez przeglądarkę.

4. SPRZEDAŻ W INTERNECIE

11W programie Comarch ERP Optima zastosowane zostały różne sposoby sprzedaży i promocji w Internecie. Jednym ze sposobów jest Comarch ERP e-Sklep, który jest kompletnym oprogramowaniem do prowadzenia własnego sklepu internetowego. e-Sklep wyróżnia: pełna integracja z Comarch ERP Optima, automatyczna synchronizacja stanów magazynowych, zamówień oraz towarów,integracja z serwisem aukcyjnym Allegro, skuteczne pozycjonowanie w Google. Drugim sposobem jest sprzedaż i promocja na wszystko. pl – galerii handlowej, która jest bezpłatna – dlatego to najlepszy sposób na rozpoczęcie sprzedaży w sieci.

4.1 INTERNETOWA GALERIA HANDLOWA WSZYSTKO.PL

Comarch ERP Optima współpracuje z wirtualną galerią handlową: wszystko.pl. Serwis wszystko.pl zapewnia skuteczną promocję i realizację procesu sprzedaży towarów i usług w Internecie. Użytkownicy Comarch ERP Optima poprzez wszystko.pl mogą prezentować swoją ofertę produktową. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie do klientów i pozyskanie nowych klientów odwiedzających serwis. Klienci mogą poprzez wszystko. pl składać zamówienia, które następnie są importowane do Comarch ERP Optima. Współpraca z serwisem wszystko.pl możliwa jest bezpośrednio z programu Comarch ERP Optima, jak i poprzez Comarch ERP e-Sklep. Sprzedawcą we wszystko.pl może zostać każda firma posiadająca moduł Comarch ERP Optima Handel. Aby sprzedawać towary nie jest konieczne posiadanie Comarch ERP e-Sklep, wystarczy odpowiednia konfiguracja programu i akceptacja regulaminu wszystko.pl.12

 

4.2 COMARCH ERP E-SKLEP

Comarch ERP e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. Comarch ERP e-Sklep dedykowanyjest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów w ogólnodostępnym sklepie internetowym. Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP e-Sklep polega na:

 • eksporcie do Comarch ERP e-Sklep danych o towarach oraz grupach towarów,
 • imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w Comarch ERP e-Sklep,
 • imporcie zamówień złożonych w Comarch ERP e-Sklep.


Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: Comarch ERP Optima. Comarch RP e-Sklep w tym podejściu jest wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.

5. ROZWIĄZANIA DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Comarch ERP Optima to również rozwiązanie, z którym usprawnisz proces zarządzania Twoim biurem rachunkowym lub kancelarią doradztwa podatkowego oraz przyspieszysz obsługę klientów.

5.1 BIURO RACHUNKOWE.

Moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy w biurach rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje na wybranych bazach danych jednocześnie. Wyglądoraz sposób działania modułu Biuro Rachunkowe jest czytelny i przejrzysty. Moduł pracuje w oparciu o dane wprowadzone do baz wielu Klientów jednocześnie. Zawiera funkcje administracyjne takie jak: konwersja baz danych oraz seryjne wykonywanie kopii bezpieczeństwa, pozwala wykonywać seryjne operacje w zakresie eksportu e-Deklaracji i importu UPO czy wykonywania wydruków. Zawiera także przygotowane raporty, które pozwalają między innymi ocenić efektywność pracy Operatorów programu oraz oszacować koszt obsługi poszczególnych Klientów. Moduł Biuro Rachunkowe dodatkowo można łączyć z modułem Obieg Dokumentów oraz CRM dzięki czemu można korzystać z elektronicznej biblioteki dokumentów oraz obsługiwać elektroniczną korespondencję z Klientami.

5.2 SPOŁECZNOŚĆ BIUR RACHUNKOWYCH

Firma Comarch rozwija społeczność biur rachunkowych iKsięgowość24. Serwis umożliwia biurom rachunkowym prezentowanie swojej oferty, a przedsiębiorcom pomaga znaleźć dla siebie profesjonalne biuro rachunkowe. Zapraszamy na stronę www.iksiegowosc24.pl

5.3 IWD.

Internetowa Wymiana Dokumentów to model współpracy pomiędzy punktem sprzedaży/płac a działem księgowym. Współpraca polega na tym, że punkt sprzedażowy wysyła zaszyfrowane i podpisane dane, zapisane w swojej bazie sprzedażowej,na serwery Comarch, a następnie dział księgowy odbiera je i wczytuje do bazy. Dział księgowy może również przesyłać dane do bazy działu sprzedaży. Aby korzystać z Internetowej Wymiany Dokumentów biuro rachunkowe musi w pierwszej kolejności aktywować swoje konto IWD, a następnie złożyć zamówienie na konto IWD dla swojego Klienta (jeżeli Klient takiego nie posiada). Po otrzymaniu ‘Potwierdzenia realizacji zamówienia Comarch Internetowa Wymiana Dokumentów’ Klient powinien aktywować swoje konto IWD (jeżeli pracuje na programie Comarch ERP Optima), a następnie powinna zostać skonfigurowana wymiana w biurze rachunkowym oraz, w przypadku Klienta Comarch ERP Optima, u Klienta.

Stosowanie IWD gwarantuje:

 • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
 • oszczędność czasu, poprzez wyeliminowanie konieczności wprowadzania dokumentów ręcznie,
 • zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przy wprowadzaniu dokumentu,
 • szybką komunikację drogą elektroniczną.

13

6. ZARZĄDZENIE, RAPORTOWANIE I ANALIZY

6.1 OBIEG DOKUMENTÓW

14Moduł ten usprawnia archiwizację dokumentów i zarządzanie nimi. Składa się na to możliwość przypisania dokumentu do katalogu czy teżdefiniowanie procesów obiegu dokumentów w firmie. Funkcjonalność modułu umożliwia również kontrolę uprawnień operatorów do dostępu do dokumentów zebranych w poszczególnych katalogach. Uprawnienia te mogą dotyczyć dodawania, podglądu, edycji oraz usuwania dokumentów. Dokumenty mogą być przechowywane w systemie w postaci plików. Użytkownik może dowolnie opisać plik, nadać status i skojarzyć z elementem systemu Comarch ERP Optima lub dowolnym podmiotem. Dodatkowo może wyróżnić dokumenty spośród innych za pomocą definiowalnych cech (atrybutów). Pozwala to na swobodne wyszukiwanie oraz grupowanie według zadanego atrybutu. Dokumenty mogą być rejestrowane w programie albo poprzez fizyczny zapis pliku w bazie danych, albo tylko poprzez wskazanie ścieżki dostępu do dokumentu, który jest zapisany na dysku komputera, bądź też przez zapis dokumentów w iBard24. Program umożliwia również współpracę ze skanerami i bezpośredni zapis dokumentu ze skanera w bazie danych lub na iBard24. Funkcjonalność ta może być wykorzystywana na przykład przez biura rachunkowe lub firmy pracujące na wielu bazach danych. Część dokumentów, które mają być widoczne we wszystkich bazach firmowych, może być zapisywana właśnie w postaci dokumentów wspólnych. Dzięki temu Użytkownik uniknie wielokrotnego wprowadzania dokumentów do różnych baz.

6.2 COMARCH ERP OPTIMA PULPIT MENADŻERA

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to moduł systemu Comarch ERP Optima przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych, właścicieli firm oraz menadżerów, kierowników różnych szczebli. Aplikacja ta zawiera wbudowane raporty dotyczące m.in. przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd. Wszystkie dane są odczytywane z bazy danych Comarch ERP Optima, a Użytkownik ma do nich dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

6.3 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BUSINESS INTELLIGENCE

Mała firma potrzebuje tego samego co duża, tylko szybciej i taniej. W warunkach rynkowych zdarzają się sytuacje, gdy małe firmy konkurują z dużymi. Wtedy bardzo ważne jest, by ich decyzje i działania były szybkie i trafne. Jednak, aby móc sprawnie podejmować trafne decyzje, potrzebna jest gruntowna wiedza na temat przedsiębiorstwa. Przy coraz większej ilości danych o działalności firmy, trudniej jest wydobyć informacje o konkretnym obszarze, który nas interesuje w danym momencie. Arkusze Excel przestają wystarczać w dostarczaniu precyzyjnej informacji, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji strategicznych. Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERPOptima.

Każda firma dąży do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Analizy BI dla Comarch ERP Optima pozwalają na skuteczniejsze zarządzanie firmą poprzez dostarczanie kompletnej, wiarygodnej informacji o kondycji przedsiębiorstwa na czas. Proponujemy pakiet ponad 100 predefiniowanych raportów,które pozwolą monitorować procesy zachodzące w firmie. Dodatkowo, możliwe jest samodzielne tworzenie i zmienianie już istniejących raportów stricte pod potrzeby informacyjne w danym momencie. Sprawniejsze odkrywanie zależności między danymi umożliwia wiele form ich wizualizacji. W skrócie – Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence to lepszy wgląd w działalność firmy, przyspieszenie procesu podejmowania trafnych decyzji, spadek kosztów ponoszonych z tytułu przeprowadzanych analiz, oszczędność czasu oraz możliwość monitorowania realizacji planów w danym okresie.

15

7. EWOLUCJA W STRONĘ ERP 2.0

 Każdy przedsiębiorca może wybrać optymalny dla swojego profilu firmy zestaw rozwiązań, zaspokajający nie tylko potrzebę posiadania systemu ERP, ale także pozwalający m.in. uruchomić kanał mobilny, korzystać z kilkudziesięciu gotowych raportów Business Intelligence, zadbać o elektroniczny przepływ dokumentów, zarówno wewnątrz firmy, jak i na linii dostawcy-klienci, a także zagwarantować bezpieczeństwo danych firmy poprzez ich automatyczny backup oraz możliwość sprzedaży w internecie. Ścisła integracja przy jednoczesnej jednolitości poszczególnych rozwiązań Comarch ERP upraszcza i ułatwia sposób myślenia o informatyce w firmie. Użytkownicy Comarch ERP Optima mają wybór między instalacją oprogramowania na własnym serwerze lub skorzystaniem z bezpiecznej i niezawodnej Chmury Comarch. Dodatkowo dzięki Społeczności Comarch ERP przedsiębiorcy otrzymują miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, w którym mogą zadawać pytania oraz zgłaszać swoje sugestie. Dzięki tym elementom produkt jakim jest Comarch ERP Optima jest najchętniej wybieranym produktem przez polskich przedsiębiorców.

16

17

Comarch
Al. Jana Pawła II 39A
31-864 Kraków
Polska
tel.: +48 12 681 43 00 wew. 1
fax: +48 12 687 71 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spółka Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie XI WydziałGospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości. NIP: 677–00–65–406 Copyright © Comarch 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy lub przy użyciu innych systemów, a także tłumaczona na jakikolwiek język bez pisemnej zgody Comarch SA (Wydawca). Wydawca dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym dokumencie były zgodne z prawdą oraz wolne od błędów i braków. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mogą nie być zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Znaki handlowe „Comarch” są wyłączną własnością Comarch SA i nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Wydawcy. Pozostałe znaki handlowe są własnością poszczególnych firm.

Pracujemy dla najlepszych

BIZNES
 • logo agra
 • logo aluprof
 • logo assa
 • logo bedmet
 • logo bs
 • logo castorama
 • logo chemsped
 • logo gaz
 • logo grupakapitalowa
 • logo medrem
 • logo mercure
 • logo modern
 • logo nto
 • logo odra
 • logo orlen
 • logo piechota
 • logo po
ADMINISTRACJA
 • logo giw
 • logo izba
 • logo kobior
 • logo nadlesnictwo
 • logo mielec
 • logo namyslow
 • logo poopole
 • logo witd
 • logo uj
 • logo umww